Akustik

Bullerplank

Nivå på buller regleras med riktvärden och gränsvärden av olika instanser, bland annat i lagen i Miljöbalken, i Folkhälsomyndighetens (tidigare Socialstyrelsens) författningssamling eller i skrifter från Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket. För störande ljud i bostadsområde, både inomhus och utomhus vid bostäder, har Boverket tagit fram rekommenderade värden som finns specificerade i BBR.

Normalt är att ett riktvärde för tillåten bullernivå anges. Bullernivåer kan mätas och kontrolleras med en bullermätare, som anger ljudnivå i decibel (dB).

För att minska buller i omgivningen kan man bygga olika former av bullerskydd, exempelvis bullerplank och bullervallar. Vissa bullerkällor, såsom kylmaskiner eller ventilationsutlopp, kan dämpas med ljuddämpare. För att minska buller inomhus på kontor och arbetsplatser kan man montera bullerskärmar och skärmväggar. För att minska buller inomhus från trafik eller störande grannar i bostadsrätten kan man ljudisolera fönster, väggar och tak. Om man störs av lågfrekvent buller från ventilationsanläggning kan man installera ljuddämpning på ventilationskanalen eller vid ventilationsdon och utlopp. Störande ljud från ventilation och vattenljud är exempel på ljud som räknas som buller inomhus i Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS 2014:13).

Buller från verksamheter, exempelvis industrier, och buller från trafik, har olika riktvärden beroende på vilka tider störande ljud förekommer. Störande ljud från grannar regleras inte efter tider, samma riktvärden gäller alla tider.

Om människor utsätts för höga bullernivåer riskerar man att utsättas för en bullerskada. Exempel på konkreta bullerskador är nedsatt hörsel och tinnitus, men det finns även en rad indirekta skador, såsom dålig sömn, förhöjd stress och högre blodtryck.

Genom att göra en ordentlig bullerutredning i ett tidigt skede, minimerar man risken för höga bullernivåer vid bostäderna och därmed även risken för bullerskada.

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare är användbara i många olika sammanhang. LN Akustikmiljö jobbar med vibrationsdämpare i studiomiljö, bostäder, arbetslokaler, skollokaler och industrilokaler. På senare tid har det även blivit vanligt med vibrationsdämpare i gymlokaler.

Läs mer...

Buller

Vad är buller? Buller är egentligen bara störande ljud, oväsen eller oljud helt enkelt.

Läs mer...

Decibelmätare

Ljudnivåmätare, eller decibelmätare som de vardagligt kallas, används för att mäta ljud och vibrationer. Det finns olika typer av ljudnivåmätare som kan hantera olika typer av mätningar. De enklaste instrumenten mäter enbart ljudtrycksnivå och presenterar mätvärden direkt på dispalyen i form av dBA- och dBC-nivåer. Mer avancerade instrument som används av akustiker kan även mäta ljudnivå med spektrum, FFT, byggnadsakustik, vibrationer, ljudisolering, stegljudsnivå, efterklangstid mm. Denna typ av instrument erbjuder normalt möjlighet till dataöverföring till dator för efterbearbetning och utvärdering av mätvärden.

Läs mer...

Arbetsmiljö

En väldigt vanlig missuppfattning är att arbetsmiljö främst har med lokalens utformning och utseende att göra vilket leder till att man ofta lägger stor vikt vid arbetslokalens estetik. Färgsättning, möblering och inredning är något som ofta debatteras på arbetsplatsen och som det ofta finns många synpunkter kring. Men att enbart bedöma arbetsmiljön utifrån ett enda sinne, synen, ger emellertid inte en rättvis bedömning av den upplevda arbetsmiljön.

Läs mer...