Skip to content

Rådhuset i Stockholm

Rådhuset Stockholm akustikprojekt

Vår beställare: Peab

Uppdrag: Att ha helhetsansvaret för projektering av akustiken vid ombyggnaden av Stockholms Rådhus med särskild inriktning på att skapa en ljudmiljö som fungerar för modern teknik såsom tv-inspelning trots stora antikvariska krav.

Utförande: Vid ombyggnationen av Stockholms Rådhus förelåg enorma varsamhetskrav vilket försvårade den akustiska projekteringen. Ombyggnaden omfattande bland annat att gården överbyggdes med ett glastak och på den gamla gården uppfördes två nya byggnader som inhyste moderna rättssalar. Som en följd av denna överbyggnad bildades en sluten volym som skulle gett upphov till kraftiga ekon på grund av alla hårda ytor (tegel, sten och glas) som omslöt rummet.

Vår uppgift var där att skräddarsy akustiklösningar för att absorbera ljud utan att göra synliga ingrepp i befintliga tegelväggar. Av naturliga skäl var det inte heller aktuellt att placera absorption i glastaket och därmed återstod endast golvet och tegelpannorna som tänkbara ytor för placering av absorbenter.

Golvet på gården gjordes därför absorberande och tillsammans med små absorbenter under varje tegelpanna eliminerades alla oönskade reflexer och akustiken i lokalen upplevs numera som kontrollerad och ekofri.

Utöver projekteringen av innergården låg en stor utmaning i att anpassa de gamla kulturminnesmärkta rättssalarna för modern teknik med högtalare och ljudinspelning vilket för med sig enorma ljudkrav i form av korta efterklangstider och låga bullernivåer. Även här har man tagit specialgrepp för att få bukt med ekon och oönskade reflexer som annars präglade de gamla rummen där hårda träpaneler smyckade både väggar och tak.

Absorbenter finns numera gömda i rummets inredning samt i vissa delar av golv, tak och väggar. För att hålla ute trafikbullret har kraftfulla åtgärder även vidtagits på fönster, också här utan att de antikvariska värdena gått förlorade.