Skip to content

Undertak i kontorsmiljö

I rum med öppen planlösning är ett akustiskt undertak ett måste för att uppnå en fungerande akustikmiljö. Absorptionsfaktorn anges normalt som ett ensiffertal men varierar kraftigt för olika frekvenser.

Normalt har alla skivor avsevärt lägre absorption vid låga frekvenser, men många har också en avtagande absorption vid de högsta konsonantfrekvenserna. Behovet av absorption skiljer sig kraftig åt för olika miljöer och behov.

För normal bullerdämpning är låga och medelhöga frekvenser viktigt. Däremot om man störs av onödig information som i storkontor är de högsta frekvenserna mycket viktiga eftersom informationen i allra högsta grad ligger i konsonantfrekvenserna.

Normalt anges absorptionsfaktor enbart upp till 4000 Hz men informationsnyttan finns ända upp till 8000 Hz. Så gott som alltid anges absorptionsfaktor och inte reflektionsfaktor. När det gäller taluppfattbarhet är det uteslutande nivån på reflexerna som har betydelse och vid jämförelse av reflektionsfaktor istället för absorptionsfaktor framstår skillnaderna som avsevärt mycket större.

Skillnaden i absorption mellan 0,90 och 0,99 är så liten att båda räknas som klass A absorbent. Jämför man däremot reflektion har de två exemplen en reflektion på 10% relativt 1%. Detta innebär en skillnad på en faktor 10 eller 10 dB. Avseende taluppfattbarhet är en skillnad på 10 dB en mycket stor skillnad.

För att utvärdera hur väl olika absorbenter tar bort långväga informationsvägar kan man jämföra nivån på en enskild reflex för olika infallsriktningar. Långväga reflexer har normalt flacka infallsriktningar. Låga undertakshöjder ger flackare vinklar.

Uppskattningvis är cirka 10° en typisk vinkel för avlägsna informationsvägar. På grund av att det är svårt att få hög absorption på de mest flacka infallsriktningarna monteras nedpendlade takbafflar och kontorsskärmar.

Detta för att bryta möjligheten till flacka vinklar och direktljud. I dessa senare fall har även eventuella diffraktionseffekter betydelse. Med detta menas att skarpa och hårda kanter kan ge upphov till nya reflektionsvägar.

Läs hela rapporten om undersökning av akustiskt flacka infall på undertak vid tal i kontorsmiljö här…

flacka infall på undertak i kontor