Skip to content

Arbetsmiljö

En väldigt vanlig missuppfattning är att arbetsmiljö främst har med lokalens utformning och utseende att göra vilket leder till att man ofta lägger stor vikt vid arbetslokalens estetik. Färgsättning, möblering och inredning är något som ofta debatteras på arbetsplatsen och som det ofta finns många synpunkter kring. Men att enbart bedöma arbetsmiljön utifrån ett enda sinne, synen, ger emellertid inte en rättvis bedömning av den upplevda arbetsmiljön.

Vad som definierar en god arbetsmiljö avgörs av naturligtvis av många olika faktorer – inte enbart vår synupplevelse. Även våra andra sinnen måste beaktas och därför är faktorer såsom luftkvalitet, ergonomi och inte minst ljudmiljö minst lika viktiga som estetiken.

Tyvärr får ljudmiljön ofta en underordnad prioritering vid planering av arbetsplatser eftersom den dominerande uppfattningen är att estetiken är överordnad allt annat. Detta medför problem med ljudmiljö på arbetsplatser.

I kontorsmiljö uppstår ofta ljudproblem i öppet landskap när samtalande arbetsgrupper och spontansamtal försämrar koncentrationsmöjligheterna för kollegor. Att konstant bli avbruten i försök till koncentrerat arbete är ett stor arbetsmiljöproblem som leder till minskad produktivitet och kvalitet i arbetet. Öppna kontorslandskap måste därför utformas med ljudperspektivet i fokus för att undvika denna typ av arbetsmiljöproblem.

Rätt typ av akustiktak är en avgörande faktor. Dessutom finns ljudkrav från Arbetsmiljöverket som måste beaktas i kontor. Förutom att det finns ljudkrav för öppet landskap skall även ljudkrav för mötesrum uppfyllas. En god arbetsmiljö i mötesrum handlar dels om att uppnå en viss grad av sekretess , dels att rummet ska ha en akustik som ger en god taluppfattbarhet.

I skolmiljö är den stora arbetsmiljöfrågan egenalstrat buller från barnen, vilket blir uttröttande för både personal och elever. En ständig bullerpåverkan är mentalt uttröttande och leder bland annat till koncentrationsrubbningar, huvudvärk, inlärningssvårigheter och stress. Ett väldigt vanligt problem är hög ljudnivå i skolmatsalen. Det finns flera effektiva åtgärder för att motverka detta såsom rätt typ av akustikundertak, väggabsorbenter, rätt planerad diskinlämning mm. I klassrummen ska akustiken vara sådan att egenalstrat buller från elever undertrycks samtidigt som lärarens röst får en förstärkning för att maximera taluppfattbarheten. En god taluppfattbarhet innebär ökad språkförståelse som leder till ökad inlärning.

I industrilokaler är arbetsmiljön ofta kopplad till buller från maskinell utrustning. Det finns riktvärden från Arbetsmiljöverket som anger den dagliga “bullerdosen” som en person får utsättas för på sin arbetsplats. Bullerdosen kan kontrolleras med mätning, tex att en utvald person i personalen får bära en mikrofon under arbetsdagen. Om ljudnivån överstiger Arbetsmiljöverkets insatsvärden är den direkt hörselskadlig och kräver användning av hörselskydd. Arbetsgivaren är enligt lag även tvingad att vidta andra skyddsåtgärder för att minska bullerpåverkan på personalen.