Skip to content

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare är användbara i många olika sammanhang. LN Akustikmiljö jobbar med vibrationsdämpare i studiomiljö, bostäder, arbetslokaler, skollokaler och industrilokaler. På senare tid har det även blivit vanligt med vibrationsdämpare i gymlokaler.

Innan en åtgärd med vibrationsdämpare föreskrivs utförs vanligen en vibrationsmätning för att fastställa störningens karaktär och identifiera de frekvensområden och resonanser som behöver behandlas.

I bostäder används vibrationsdämpning främst för att minska bullerstörningar från vibrerande installationer i byggnaden, t.ex. fläktaggregat, pumpar, hissar och tvättmaskiner. För fläktar är det användbart med stålfjädrar eftersom dessa hanterar tonala kontinuerliga störningar på ett bra sätt.

Hissar och tvättmaskiner som orsakar bullerstörning brukar ofta åtgärdas med gummikloss men det är viktigt att gummit är rätt dimensionerat efter maskinens last och störfrekvens. Egenfrekvensen resonansen) på fjädern (gummiklossen eller stålfjädern) måste väljas så att den ligger minst 3 gånger längre än systemets resonansfrekvens. Om fjäderns egenfrekvens skulle råka sammanfalla med störfrekvensen sker istället en mångfaldig ökning av rörelsen och ljudstörningen och det finns risk för att maskinen går sönder.

LN Akustikmiljö har tagit fram vibrationsisolerande åtgärder för hundratals bostadshus där det förekommit störning från maskiner och installationer. Vi har stor erfarenhet av vilka metoder som fungerar i praktiken och vi har prövat och utvärderat de flesta av de produkter som finns att tillgå på marknaden.

I bostäder där det föreligger höga krav på störfrihet, t.ex. från grannens stegljud, kan ett vibrationsisolerat undertak vara lösningen. Även här måste fjäderns egenfrekvens anpassas efter störfrekvensen. Detta är mycket effektivt vid högfrekventa stegljudsproblem men vid lågfrekventa störningar är denna metod inte att föredra eftersom fjäderns egenfrekvens ligger för nära störfrekvensen och dämpningen därför inte blir effektiv.

I vissa fall används även vibrationsisolering under hela huskroppar, t.ex. om ett bostadshus byggs nära ett tungt trafikerat järnvägsspår. Detta är dock mycket ovanligt och det finns andra metoder för att minska vibrationsöverföringen till byggnaden som ofta är mer kostnadseffektiva och konventionella, såsom omläggning av makadam och underlag under rälsens syllar.

I arbetslokaler och skollokaler används vibrationsdämpning i ungefär samma syften som i bostäder. Det är vanligt att fläktaggregat behöver en avisolerad uppställning på stålfjäder. Även musiksalar och träslöjdssalar byggs vanligen med golv som är avisolerade från stommen för att inte sprida vidare vibrationer och ljud i byggnaden. Avgörande för resultatet är att stålfjädern har ett stum underlag som “svarar” och inte är eftergivligt, annars uteblir effekten.

I industrier är det vanligt att tungt vibrerande maskinell utrustning behöver en akustisk frikoppling från byggnadens stomme för att ljudspridning i form av stomljud inte ska bli ett problem. Vi har tagit fram lösningar för t.ex. stenkrossar i gruvindustrin och pressverk i tryckeriindustrin.

Ett problem som blivit mycket vanligt på senare tid är vibrationsstörningar från gym i samband med tunga viktsläpp eller gruppgymnastik. Att lösa denna problematik kräver normalt avancerade åtgärder eftersom det är våldsamma krafter som sätter byggnaden i svängning vid tunga oförsiktiga viktsläpp. Vi har under de senaste 5 åren haft möjlighet att tillsammans med en gymoperatör utvärdera ett stort antal lösningar och kan numera kalla oss ledande inom gymakustiken. Vi jobbar med gym över hela landet.