Skip to content

Vad är bra ljudmiljö på ett kontor

En god ljudmiljö skall ge en omedveten känsla av trivsel, en plats där man gärna dröjer sig kvar. En plats där tankarna flödar utan störande moment utifrån och en plats som kan inbjuda till samtal.

Alla har upplevt hur lugnt och skönt det kan bli om man sitter kvar på kontoret efter arbetstid och ventilationen stängs av. Plötsligt känns det som om man tappar 10 kg vikt från axlarna utan att man varit medveten om att man suttit i buller från ventilationen.

Hjärnan fungerar så att den vill koppla bort medvetandet från sådant som den tycker är ointressant, men det orsakar en mental belastning som tröttar. Ointressanta ljud kan vara ventilationsbuller, trafikbuller eller tal som inte går att tolka.

Det finns också ljud som har en viss del information men där hjärnan måste arbeta lite mer för att avgöra om det är av intresse eller inte. Dessa ljud är mycket vanliga och mycket irriterande då de direkt stör koncentrationen. Dessa ljud finns omkring oss hela tiden och kan vara ljudet från högklackade skor, dörr som öppnas, hiss som kommer, telefonsamtal eller ringsignal, samtal mellan arbetskamrater som man inte deltar i, ljud från pentry eller fikarum, plötsliga nya ljud från trafiken, övriga ljud från medarbetare som hostningar, stolskrap m.m. Ja listan kan göras hur lång som helst.

Samtidigt som man inte vill bli störd och gärna vill ha en hög grad av tystnad så vill ytterst få ha det helt tyst. Exemplet i början där ventilationen stängs av upplevs till en början som mycket behaglig men kan sedan övergå till en obehagskänsla om man upplever total tystnad och känner att man är helt ensam på hela arbetsplatsen. De flesta människor känner en stark obehagskänsla i denna situation som kan bli så övermäktig att man lämnar arbetsplatsen.

Utöver att man inte vill bli störd så har man också ett socialt behov av att kunna umgås med sina arbetskamrater. Det gäller både i själva arbetet, där man måste kunna utbyta erfarenheter och samarbeta, men också under fikapauser där man måste kunna samtala utan att skrika och i övrigt kunna delta i det gemensamma samtalet.

Alla människor har ett privatliv som man inte helt vill dela med sin omgivning. Mycket av detta kan emellanåt behöva skötas på arbetstid. Det kan vara samtal med förskolan, läkare, advokat, sjuk anhörig, ja vad som helst. Det måste då finnas möjlighet att utföra dessa samtal utan att övriga arbetskamrater ges möjlighet av avlyssna dem. Även samtal som rör arbetet kan vara av känslig karaktär och bör kunna ske ostört och med viss grad av sekretess.

Vissa samtal kan vara arbetsrelaterade men av känslig karaktär och får inte alls kunna avlyssnas av andra medarbetare. Då behövs rum med mycket hög grad av sekretess.

Hur löser man då allt detta med hjälp av akustisk design. Ja, ett exempel kan vara Skypes huvudkontor som fick pris för bästa design härom året. Skype är så nöjda så man vill införa denna design på alla sina kontor världen över. Där analyserades hur ljudet reflekterades i olika ytor av rummen och vart de sedan tog vägen. Oönskade ljudvägar dämpades bort och ljud viktiga för önskad kommunikation fick vara reflekterande. 

Dessutom fick alla rum en avsevärd lågfrekvensdämpning eftersom låga frekvenser omedvetet höjer den allmänna ljudnivån. Dessutom gjorde arkitekten ett fantastiskt arbete för att få akustiken att smälta in i miljön på ett naturligt sätt, vilket gör att man inte tänker att här har det behövts mängder av arbete för att komma till rätta med en dålig ljudmiljö.

Ventilationsbuller får inte vara störande, men inte heller ljudlös. Är den ljudlös uppfattar många den som verkningslös. Den har också olika karaktär som uppfattas olika. Ett visst väsande upplev som att luft passerar och kan vara positivt om nivån ligger runt ca 35 dB(A). 

Ett mullrande upplevs dock bara som en dålig installation och är enbart tröttande. Man kan jämföra med ljudet på många båtfärjor. Det kan dock finnas en positiv maskerande effekt som gör att samtal inte kan avlyssnas av omgivningen. 

Man kan jämföra med ett flygplan där man sitter mycket tätt och ändå inte kan avlyssna samtal bara en meter bort. Det lågfrekventa ljudet bör klara 55 dB(C) eller Arbetsmiljöverkets krav per frekvens (tersbandskrav).

Trafikbuller handlar nästan uteslutande om att ha tillräckligt bra fönster. Vid val av fönster får man inte göra misstaget att bara titta på fönstrets siffervärde för ljudisolering (Rw-värdet). Viktigt är fönstrets egenskaper vid låga frekvenser eftersom trafikbuller nästan uteslutande är lågfrekvent. Rw-värdet tar nästan uteslutande hänsyn till höga frekvenser. En låg frekvens är mullret från motorn medan en hög frekvens är ljudet från däcken och i synnerhet dubbar.

Avlägset tal försämras i hörbarhet om man har effektiva takabsorbenter och väggabsorbenter. Talet sprider sig som biljardbollar och man måste då se till att ha effektiva absorbenter där ljudet studsar. Man skall tänka på att det är personer som sitter på stort avstånd som stör mest. Man måste därför också tillse att man har effektiva kontorsskärmar samt en effektiv väggabsorbent på den bortre kortväggen.

Alla typer av verksamhetsljud som ofta upplevs mycket störande handlar ofta om att tillgodose en bra logistik relativt arbetsplatser och övrig verksamhet som reception, entre´, hissar, toaletter, fikarum m.m. Kan man inte placera dessa på avstånd måste de avgränsas och dämpas. Ett parkettgolv som passage rakt genom kontorslandskapet är ett exempel på en mycket dålig lösning, i synnerhet om högklackade skor är vanligt.

Att kunna föra ostörda telefonsamtal är mycket viktigt för att livet skall fungera. Det behövs då behagliga dämpade talhytter med bra ljudisolering samt att dessa befinner sig så att det är lätt att ha uppsikt över om dessa är lediga. Att behöva resa sig upprepade gånger för att kolla om någon är ledig är ytterst irriterande. 

De flesta kontor har ytterst bristfälliga talhytter som få vill använda. Arbetet blir inte bättre av att man skall sitta och oroa sig över olösta problem. En talhytt bör nästan vara utformad som en studio.

För mer omfattande möten eller möten med hög grad av sekretess är det mycket viktigt med rum som har ljudisolering som ger fullständig sekretess. Det betyder att ljudisolering bör vara i stort set lika bra som mellan bostäder. Dessa rum bör också i övrigt vara tystare än kontoret i övrigt med tanke på ventilation och trafik m.m. 

Är mötesrummet avsett för 6 personer eller fler så är det också av yttersta vikt att taluppfattbarheten är den bästa tänkbara. Det har under senare år blivit populärt med ”glasholkar”, där alla eller nästan alla väggar är i glas. Ur talsynpunkt är dessa rum förödande. 

Rum för detta ändamål skall ha mycket hög absorption på både tak och minst två väggar i vinkel. Absorptionen vid låga frekvenser är helt avgörande och innebär att tunna absorbenter monterade mer eller mindre dikt är i stort sett verkningslösa.

Det kan ibland vara att mötesrummet också har funktionen som videokonferensrum. Detta ställer i så fall speciella krav, då samtliga måste sitta på rad för att vara synliga i kameran och dessutom kunna betrakta videoskärmen. Akustiken måste också vara anpassad för mikrofonupptagning, vilket ställer högre krav på dämpning. Detta gäller i synnerhet vid låga frekvenser. Därför är det en fördel att ha ett speciellt rum för detta ändamål.

Matsalar eller personalrum är lokaler som nästan alla kontor har problem med avseende ljud. Här skall man koppla av från stressen från arbetet och återhämta sig till förnyade insatser. Ofta blir det tvärtom, trångt och mycket folk som talar intensivt, mycket köksutrustning, stolskrap, slammer med tallrikar och bestick. Med andra ord en ljudmiljö som både är mycket svår att tala i och som är mycket tröttande. 

Här är utöver den akustiska dämpningen på alla omgivningsytor också logistiken mycket viktig. Val av stolar och maskiner påverkar den allmänna ljudnivån i hög grad. De stolar med spretiga metallben som ofta väljs avger lika mycket ljud som mer än 100 stycken av tystare modeller, där benen är stabilare.

Totalt sett så finns det alltså väldigt mycket som kan åtgärdas för att personalen på ett kontor skall tycka att det är behagligt att vistas där och inte bara känna obehag.