Skip to content

Bostäder

Bostäder skall ha en akustik som skapar en behaglig boendemiljö. Ljudisolering mellan grannar, installationsbuller, stegljud, trafikbuller är viktiga parametrar för en bostad fri från störande ljud.

LN Akustikmiljö har varit ansvarig akustiker vid ett flertal bostadsbyggen. Se gärna våra referenser.

BBR ställer ljudkrav på nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Den kravstandard som gäller är SS25267:2004. I den finns 4 olika ljudklasser, A-D, där A är bäst och C myndighetskrav.

Den ljudproblematik som kan uppstå i bostäder täcks till stora delar in av de krav som anges i denna standard. Trots detta menar vi att det finns många aspekter som ändå inte uppmärksammas men som likväl är mycket viktiga att beakta vid projektering av bostäder. Här ges några exempel på vad det kan vara.

Fläktrum på vinden ovanför bostad kan ge upphov till lågfrekvent störning. Vibrationerna från aggregaten måste tas omhand. Detta sker genom att bjälklag dimensioneras för att vibrationer i stommen, så kallade stomljud, inte skall uppstå. Det är även lämpligt att ställa aggregatet på stålfjädrar vilka måste dimensioneras efter aggregatets tyngd och arbetsfrekvens.

Trapphus som är ekiga är svåra att samtala i. De talande höjer då rösten och störning kan uppstå bland de boende. Det är inte heller helt ovanligt att stegljud i trapphus, loftgångar och korridorer läcker in via stommen i bostäderna vilket också ger upphov till störning, i synnerhet om sovrum ligger i anslutning till trapphuset.

Trafikbuller är extra viktigt att ta i beaktande i Stockholmsregionen där bullernivåerna kan ligga mycket högt. Enligt den så kallade Stockholmsmodellen tillåter man att Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller överskrids på ena sidan av bostadsfasaden om man också kan erbjuda en lugn sida.

Detta medför extra krav på ljudisolering i fönster och fönsterventiler i den bullerutsatta fasaden. Det är ofta svårt att hitta fönsterventiler som uppfyller de högt ställda ljudkraven. I sådana fall kan vi specialdesigna ventiler som uppfyller krav på ljudreduktion.

För att uppnå en god komfort i bostaden är stomskilda väggar en nödvändighet i sovrum som angränsar mot annan lägenhet. Vikten av detta har ökat på senare år då man gärna väggmonterar TV och högtalare. Ljudalstringen från dessa kommer då leda över via stommen om skiljeväggen inte är en dubbelkonstruktion. Även badrumsväggar och hisschakt måste byggas stomskilda.

Vid projekteringen av bostäder bör man även tänka på:

  • Ljudspridning från garage
  • Ljudspridning från takhuvar och galler till närmaste bostadsfönster
  • Att klass B kräver ljudklassad 25 dB dörr till sovrum
  • Att vattenrör och avlopp kräver flexibelt montage

Den ljudproblematik som kan tänkas uppstå är unik för varje projekt. Tveka därför inte att ta in oss tidigt i projektet.