Skip to content

Industri och forskning om buller

Industri och Forskning är ofta knutna direkt till varandra eftersom industrin ständigt är tvungen att utveckla nya produkter och bedriva forskning för att behålla sin konkurrenskraft.

I sin forskning har man behov av olika kontrollerade miljöer. Det kan vara efterklangskammare för att mäta avgiven ljudeffekt eller ekofria rum för att mäta utstrålningsegenskaper eller lyssningslaboratorier för att subjektivt bedöma ljudegenskaper. Det kan också vara mätuppställningar för att kontinuerligt mäta att kvalité upprätthålls i produktionen.

I samtliga dessa fall är kravet på tillförlitlighet i mätningar mycket stor. Det innebär att ljudisolering från ovidkommande ljud och vibrationer måste vara mycket hög. Det är också viktigt att mätrummet eller mätuppställningen inte får påverkas genom oönskade reflexer och resonanser.

Avseende själva industriverksamheten finns det myndighetskrav både för extern bulleravgivning eller internbuller. Länsstyrelsen har normalt satt krav på verksamheten för vilka bullernivåer som skall innehållas i ett antal förutbestämda mätpunkter. Mätresultat från dessa skall normalt redovisas med 2-3 års mellanrum. Länsstyrelsen går normalt på de krav som finns från Naturvårdsverket.

Avseende det interna bullret kan det delas in i hörselskadligt buller och komfortbullret. Avseende hörselskadligt buller gäller normalt att det skall understiga 80 dBA i medel under 8 timmars arbetsdag och 115 dBA som maxvärde. De flesta industrier uppfyller idag dessa krav och i de fall det inte är tekniskt möjligt är kravet att man skall använda hörselskydd.

Kraven för att undvika hörselskadligt buller kommer från Arbetsmiljöverket som också har krav och rekommendation för komfortbuller. För denna typ av buller är situationen den omvända mot hörselskadligt buller. Här visar situationen på en ökad mängd klagomål som gett upphov till koncentrationssvårigheter och trötthet.

Komfortbuller kan vara två slag. Dels att det finns oönskat buller som är på gränsen till hörbart men likväl tröttande som t.ex. lågfrekvent ventilationsbuller eller trafikbuller. Den andra typen av komfortbuller är i stort sett informationsbuller. Det kan vara att man ständigt hör andra personers verksamhet och tal som man inte är och inte vill vara delaktig i.

I längden blir dessa ljud mycket distraherande. En bra akustisk arbetsmiljö skall ge möjlighet att till fullo koncentrera sig på sitt eget arbete utan att distraheras av allt möjligt annat framför allt andra personers tal.