Skip to content

Vem ansvarar för buller och akustikfrågor?

Myndigheter och deras krav

De viktigaste myndigheterna för buller och akustikfrågor är Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.

Kraven från Boverket är sammanfattade i BBR som ansluter till SS 25268:2007 för offentliga miljöer. Sedan år 2008 är kraven i SS automatiskt antagna som BBR:s krav, vilket innebär att när standarden uppdateras så uppdateras även BBR. Ljudkrav finns i fyra klasser: A,B,C och D.

Vid en byggnads färdigställande skall enligt besiktningsprotokollet kraven i ljudklass C vara uppfyllda. Det kan finnas särskilda skäl till att avvika från detta men då ska en avvikelserapport som är godkänd av byggnadsnämnden finnas som underlag. Byggentrepenör ansvarar för besiktning.

När byggnaden sedan tagits i bruk gäller Arbetsmiljöverkets krav AFS 20005:16 för arbetande och Socialstyrelsens krav SOSFS 1996:7 och SOSFS 2005:6 för elever i skolor. Således kan samma typ av lokal ha krav från Socialstyrelsen och från Arbetsmiljöverket.

Tillsyn

Det är alltid chefen i en verksamhet som bär ansvaret för verksamheten. I skolan är det rektorn som är ansvarig. Rektorns ansvar innebär att informera sig om sådant som personalen upplever som brister i verksamheten. Det innebär att rektorn ska föra dialog med skyddsombud, representanter för lärare och personal och direkt med personalen. 

Påtalas brister skall de kontrolleras enligt regelverk från Arbetsmiljöverket AFS och Socialstyrelsen SOS. Rektorn har möjlighet att inkalla en akustiker som gör mätningar och skriver åtgärder. Rapporten med eventuella brister skall framföras till fastighetsförvaltare och det är fastighetsförvaltarens ansvar att åtgärda dessa.

Om fastighetsförvaltaren inte fullföljer sina ålägganden finns det möjlighet att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och/eller Miljö och Hälsoskydd som begär in kontrollmätningar som oftast utförs av en fristående akustikkonsult eller utav tillsynsmyndigheten själv. 

Visar det sig då att brist verkligen föreligger kräver man normalt åtgärder av fastighetsbolaget inom en given tidsperiod.