Skip to content

Problem med störande ljud på kontor?

Vi kan kontorsmiljö och akustisk projektering

En bra ljudmiljö i kontor är viktig för arbetsprestationen. Kontorsmiljön skall vara fri från störning av ljud från ventilation eller trafik. Ljuddämpande skärmar är viktiga i öppet kontorslandskap.

Vi har varit med i projekteringen för flera kontorslokaler. Se gärna våra referenser för kontor.

Den kravstandard som gäller för nybyggnation och ombyggnation av kontorslokaler är SS25268:2007. I den anges krav på ljudisolering, stegljudsnivå, installationer, buller, trafikbuller och efterklangstid. Utöver dessa krav gäller även Arbetsmiljöverkets författningssamling där riktvärden för acceptabla ljudmiljöförhållanden på arbetsplatsen anges.

Vi kan ge raka besked och lösningar som fungerar för att uppnå dessa krav. Utöver detta beaktar vi alltid andra akustiska aspekter som inte nödvändigtvis beskrivs av akustiska parametrar i Svensk Standard. Det finns till exempel en stor akustisk komplexitet i utformningen av öppna kontorslandskap som inte tas omhand tillräckligt rådande kravstandarder.

Ett vanligt problem i kontorslokaler är tröttande lågfrekvensbuller. De allra flesta har någon gång upplevt när ventilationen stängs av på kontoret och vilken mental lättnad som det medför. Placering av fläktrum är därför viktig liksom korrekt avvibrering av aggregat samt ljuddämpning på utgående kanalsystem.

Ett annat vanligt problemområde är ljudläckage via fönsterbänkskanal. Vi har utvecklat fungerande bygglösningar som används av bland andra både Peab och Skanska.

För öppna kontorsytor är det särskilt viktigt att åstadkomma en god balans mellan att kontorslokalen skall kunna ge möjlighet till koncentrerat arbete men samtidigt samvaro med övriga i arbetsgruppen vilket ställer krav på god kommunikation mellan personer som sitter nära medan personer längre bort inte får höras. Det kräver lösningar för att eliminera den långväga överhörningen.

Samtalsrum och tysta rum bör placeras så att de arbetande har uppsikt över tillgängligheten och inte behöver gå runt i onödan för att se efter om det är ledigt. Logistiken måste utformas så att rörelser över det öppna landskapet minimeras.

Ljudisoleringen mellan rum är alltid viktig men särskild vikt skall läggas vid att åstadkomma tysta rum som gör skäl för sitt namn. Att samtalsrum och tysta rum är välisolerade mot den öppna kontorsytan är viktigt både för att de arbetande inte ska störas av ett telefonsamtal i ett samtalsrum men också för att den som sökt sig till ett samtalsrum har ett behov av akustisk avskildhet och inte vill bli avlyssnad.

Mötesrum kan vara avsedda både för enskilda samtal och samtal i större grupp. Mötesrum för större grupper där samtidiga konversationer och videokonferenser kan förekomma skall ha god taluppfattbarhet.

Kontorslokalens kommunikationstråk skall vara väldämpade och helst inte ligga mitt i arbetskärnan. I korridorer är det lämpligt med matta eftersom det dämpar trumljud från klackar. Arbetsplatser bör placeras så att de inte störs av WC kommunikation. För att undvika störning i det öppna kontorslandskapet bör även fikarum och lunchrum vara avskilda från verksamheten.

Vi ger även förslag på effektiv placering av bullerskärmar och väggabsorbenter.

Läs mer om undertak i kontorsmiljö.