Skip to content

Idrottsbyggnader och badhus

Idrottsbyggnader, gymnastikhallar, badhus och simhallar kräver akustisk projektering. Dessa hallar har ofta stora volymer och den akustiska utmaningen är att dämpa lokalen tillräckligt så ljud inte ekar och det blir bullrigt och stökigt.

Se gärna våra referenser över idrottsbyggnader och badhus vi har jobbat med.

För idrottsbyggnader ställs krav på ljudmiljö i BBR genom klass C i Svensk Standard, SS25268:2007. Gymnastikhallar och badhus har ofta stora rumsvolymer och den stora akustiska utmaningen är att begränsa ekon och dämpa rummet så att efterklangstiden håller sig inom kravvärden. Det finns annars stor risk för mental uttröttning för personal som måste vistas i den bullriga miljön under längre perioder.

Akustiken i gymnastikhallar skall inte enbart syfta till att dämpa röster utan även trumljud som uppstår när man springer över golvet.  Det är även av stor vikt att golvkonstruktionen är stum så att den inte främjar trumljud.

Eftersom bollar kan slå in i väggar och tak måste man välja absorbenter med hög slagtålighet. Längre ned på väggen där det finns risk för påspringning måste absorbenten utformas för att klara dessa situationer. För att nå kravvärden krävs som regel att hela taket är absorberande samt att väggabsorbenter av olika slag placeras över en betydande del av den totala väggarean. Väggabsorbenter får inte enbart monteras i rummets övre del utan skall i första hand placeras i öronhöjd. Detta medför att placering bakom ribbstolar ofta blir nödvändig för att uppnå tillräcklig absorptionsarea i öronhöjd.

I duschrum bör undertak väljas så att de tål väta och att de är avspolningsbara.

Idrottshallar används ofta för sammankomster och musikevenemang vilket också måste beaktas vid projekteringen då det ställer lite speciella krav på akustiken.

badhus och simhallar är det vanligt med hårda ytor, tex kakel, på grund av hygienskäl. Detta leder till höga bullernivåer i allmänhet, under normal verksamhet, och i synnerhet, då skolklasser besöker badhuset. Vi föreslår lösningar som tillgodoser att krav på rengöring och hygien uppfylls samtidigt som akustiken anpassas för att skapa en lugn och trivsam atmosfär i bassänghallen.