Skip to content

Skolor och undervisningslokaler

I skolor och undervisningslokaler är ljudmiljön en viktig faktor, det är viktigt med absorption. Akustiken i klassrum är avgörande för inlärningen. Buller och stolskrap måste minimeras så att man får ett tyst klassrum.

Akustikmiljö har ramavtal med Sisab och har varit med i projekteringen av en stor mängd skolor. Se gärna våra referenser.

De lokaler som vi designat utmärks av lugna elever och god hörbarhet i hela klassrummet. Bland kunderna finns SISAB, Stockholms Universitet, KTH, Operahögskolan, Stockholms Miljöcentrum och ett par fackskolor för LO. De krav som gäller för ljudmiljö i skolor och undervisningslokaler finns angivna i Svensk Standard, klass C.

Vid projektering av skolmiljö är vår uppgift som akustiker att tillgodose att byggnaden uppfyller de angivna kraven i denna standard men det finns även många andra aspekter som är viktiga att beakta för att åstadkomma en miljö som främjar inlärning och möjlighet till koncentration.

Skolor har normalt mycket begränsade resurser för akustikförbättringar. Likväl är det mycket viktigt med en rimligt fungerande akustik. Dålig funktion innebär dålig inlärning, trötta och okoncentrerade elever och oroliga klasser. Även lärarens arbetsmiljö påverkas och innebär svårighet att bedriva undervisning, svårt att göra sig hörd och efter dagens slut irriterad hals.

I förskolor behöver man ofta dämpa buller så att lärarna skall kunna bedriva sitt arbete. Lennart Nilsson på PE Teknik & Arkitektur arbetar själv i stor omfattning som lärare och har då ofta samma klass i olika akustiska miljöer. – Skillnaden är dramatisk och det kan upplevas som två helt olika klasser.

En god rumsakustik skall ha lugnande effekt på eleverna och samtidigt medge en god taluppfattbarhet. Det har utförts ett flertal undersökningar som pekar på att en tyst miljö med god taluppfattbarhet underlättar inlärningen och minskar stressen.

Om en stor del av hjärnkapaciteten måste användas för att sortera bort störande ljud minskar inlärningsförmågan. Dessutom är det uttröttande att bibehålla koncentrationen på skolarbetet och lärarens röst under bullriga förhållanden.

Förutom att undervisningsrum skall ha en god rumsakustik är ljudisolering mot angränsande lokaler mycket viktig. Att klara krav på ljudisolering vid besiktning handlar inte bara om att föreskriva rätt väggtyp. Vi jobbar med ett helhetstänk där vi väger in alla byggnadstekniska detaljer såsom tex flanktransmission, ljudspridning i stomme, ventilationsöverhörning, schakt etc.

Det är numera vanligt att bygga rum för elförstärkt musik. Eftersom vi jobbat enormt mycket med studios och övningsrum kan vi ge avancerade konstruktionslösningar för att uppnå den nödvändiga ljudseparationen. Förutom klassrum och musikrum är utformning av skolmatsal och storköksutrymme är en viktig del av den akustiska projekteringen. För att uppnå en trivsam miljö i matsalen krävs en genomtänkt logistik och akustik som möjliggör lugna måltider.

Fläktrum som ligger i anslutning till undervisningslokaler måste alltid specialbehandlas för att inte lågfrekvent buller skall sprida sig till skolans vistelseytor. Vi ger lösningar för fläktrumsuppbyggnad och uppställning av aggregat. Ibland krävs speciella stålfjädrar för att ljud inte skall föras över mellan aggregat och stomme. Vi dimensionerar dessa. Man måste även beakta den ljudspridning som sker till omgivning via takhuvar/galler och eventuella kylmaskiner på taket.

I förskolemiljö kolliderar ofta ljudkrav med tillgänglighetskrav, t ex då man ofta inte kan ha vanlig tröskel. Vi är vana att utarbeta ljudkrav som är anpassade till tillgänglighetskrav för att få en funktionell skola där ljudmiljö såväl som tillgänglighet fungerar tillfredställande.

Akustiken i större föreläsningslokaler eller aulor måste specialstuderas för att få maximerad taluppfattbarhet. Korridorer entréhallar skall akustikbehandlas för att ge en lugn stämning och inramning av skolan som helhet.

God trumljudsdämpning är viktigt i allmänhet men framförallt i förskola där det förekommer mycket spring och lek. Gymnastikhallar kräver också noggrann akustisk projektering.