Skip to content

Buller

Vad är buller? Buller är egentligen bara störande ljud, oväsen eller oljud helt enkelt.

Nivå på buller regleras av olika instanser, bland annat i lagen i Miljöbalken, i Folkhälsomyndighetens (tidigare Socialstyrelsens) författningssamling eller i skrifter från Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket. Normalt är att ett riktvärde för tillåten bullernivå anges. Bullernivåer kan mätas och kontrolleras med en bullermätare.

För att minska bullret i omgivningen kan man bygga olika former av bullerskydd, exempelvis bullerplank och bullervallar. För att minska bullernivån på kontor och arbetsplatser kan man montera bullerskärmar och skärmväggar. För att minska bullernivån inomhus från trafik eller störande grannar i bostadsrätten kan man ljudisolera fönster, väggar och tak.

Om man störs av lågfrekvent buller från ventilationsanläggning kan man installera ljuddämpning på ventilationskanalen eller vid ventilationsdon och utlopp. Störande ljud från ventilation och vattenljud är exempel på ljud som räknas som buller inomhus i Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS 2014:13).

Bullernivån från verksamheter, exempelvis industrier, och buller från trafik, har olika riktvärden beroende på vilka tider störande ljud förekommer. Störande ljud från grannar regleras inte efter tider, samma riktvärden gäller alla tider.

Om människor utsätts för höga bullernivåer riskerar man att utsättas för en bullerskada. Exempel på konkreta bullerskador är nedsatt hörsel och tinnitus, men det finns även en rad indirekta skador, såsom dålig sömn, förhöjd stress och högre blodtryck.