Skip to content

Akustik för biosalong

Akustik för biosalong

I en biosalong är det viktigt att ljud och bild är samspelta och bioduken är normalt mycket stor. För att uppnå samstämmighet mellan bild och ljud placeras högtalare för röster och centrala händelser bakom filmduken. Vanligtvis sätts dessa till vänster, höger och center på anpassad höjd. För att ljudet ska nå publiken med så bra kvalitet som möjligt måste filmduken vara så nära transparant som möjligt. Utrymmet bakom filmduken ska vara väldämpat så att detta inte blir en separat akustisk enhet. Frekvensomfånget på dessa högtalare måste vara minst lika brett som det hörbara området och således mycket djupt ner i frekvens för att även kunna förmedla vibrationer.

På grund av mycket stora skillnader i lyssningsavstånd så måste lokalen och dess högtalare också ha en utjämnande effekt både i nivå och frekvens. Om inte detta planeras noga kommer ljudnivån på de främre raderna att vara olidligt högt och på de bakre raderna kommer biobesökarna att dränkas i mycket kraftig och tröttande bas.

Eftersom frekvensområdet är så omfattande så blir den upplevda ljudnivån mycket hög och det är lätt att uppfatta detta som hälsoskadligt i många fall. Ljudmätningar som genomförts har dock visat att ljudnivåerna inte överskrider de nivåer som är föreskrivna av myndigheterna. De väldigt höga basnivåerna kan ge en omtumlande känsla men är normalt inte hörselskadliga. Däremot ställer de mycket stora krav på ljudisoleringen mot omgivningen och andra biosalonger. Att nå hög ljudisolering vid de allra lägsta frekvenserna är mycket komplicerat och kostsamt.