Skip to content

Samhällsakustik och bullerkrav vid bostadsbyggande

Inom Samhällsakustiken jobbar vi med att utreda yttre omgivningsbuller. Det kan exempelvis omfatta buller från trafik, industrier och olika typer av verksamheter. Vi utför mätningar, beräkningar och kartläggningar av ljud och vibrationer.

Vid behov dimensionerar vi byggtekniska åtgärder eller utreder vi hur bebyggelse, trafikinfrastruktur och verksamheter kan placeras och anpassas för att man ska minimera störning.

Vi kan verifiera att rådande bullerregler i form av lagar, förordningar och myndighetsutfärdade vägledningar uppfylls. Ofta bistår vi myndigheter, byggherrar, industrier och verksamhetsutövare med att utreda vilken kravbild som föreligger och med att ta fram bullerutredningar i samband med stadsplanering, plan- och bygglovsärenden eller tillståndsärenden.

Stadsbuller ett växande folkhälsoproblem

I vårt samhälle och framförallt i våra städer finns ständigt buller runt omkring oss. Buller kan exempelvis alstras från trafik, industrier, vindkraftverk, fläktar, varuleveranser, restauranger eller nattklubbar.

Då samhällsutvecklingen går mot en ökad urbanisering och med växande och allt mer förtätade storstäder kommer stadsbullret och antalet bullerexponerade att öka.

Långvarig bullerexponering av framförallt lågfrekvent buller är hälsovådligt och kan ge upphov till bl.a. stressrelaterade symptom, sömnbesvär och fetma. Stadsbullret är därför ett växande folkhälsoproblem.

Nya regler och bullerkrav vid bostadsbyggande

Det råder akut bostadsbrist i Sverige och Boverket spår att 70 000 nya bostäder behöver byggas per år fram till 2025. Det råder en stor efterfrågan på bebyggelsebara markområden.

Konsekvensen blir att allt fler områden som tidigare setts som olämpliga avseende buller kommer bebyggas med bostäder. Dessa områden ligger ofta i nära anslutning till bullrande trafikleder, flygplatser, hamnar eller industrier.

En katalysator som driver på denna utveckling är att nya mer generösa regler för trafikbuller och verksamhetsbuller de senaste åren trätt i kraft. I juli 2017 ändrades de nya reglerna och bullerkrav utanför bostäder har sänkts ytterligare.

En förutsättning för att tillämpa de nya bullerreglerna då bostäder byggs i bullerutsatta områden är att trafikbullernivåer kartläggs med beräkningar och att kraven utifrån de beräknade bullervärdena kan verifieras vara uppfyllda.

Det är fördelaktigt att göra en preliminär verifiering av att bullerkraven kan uppfyllas innan ny bebyggelse över huvud taget övervägs i bullerutsatta områden. Reglerna medger ny bostadsbebyggelse i bullerutsatta områden men med en rad förbehåll som påverkar den bebyggelsens utformning.

I bullerutsatta områden kan det exempelvis krävas särskilt ljudisolerande fasadkonstruktioner för att uppfylla krav på invändigt buller i bostäder. För bullerutsatta bostäder kan planlösningar även behöva anpassas.

Ofta behöver bullerutsatta bostäder göras genomgående så att tillgång ges en ljuddämpad sida. Sovrum och vardagsrum kan då planeras mot ljuddämpade sidor. Särskilda bullerkrav ställs på en uteplats i anslutning till bostad.

Detta medför att det kan bli nödvändigt att strategisk placera och utforma byggnadskroppar för att skapa bulleravskärmade tysta vistelseområden intill bostadsbyggnader.

Akustiker för utredning och anpassning

För bostadsprojekt i bullerutsatta områden rekommenderar vi att man i ett tidigt skede anlitar en akustiker som utreder områdets lämplighet och vilka anpassningar av kvartersstruktur, bullerskärmning m.m. som kommer krävas för att man ska få en god ljudmiljö som uppfyller bullerkraven.