Skip to content

Bullerutredning för detaljplaner

När man ska bygga exempelvis bostäder, skolor, vårdlokaler eller kontor är det viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns att uppnå en bra ljudmiljö, dels inomhus och dels i omgivningen.

Bullerutredning och kartläggning av buller

Bullerutredning och bullerkartläggning för detaljplaner och bygglov innebär att man utifrån kända förutsättningar gör beräkningar och simuleringar för att ta reda på vad bullernivåer, i decibel (dB), blir i ett område med exempelvis bostäder.

Buller kan exempelvis beräknas från väg-, järnväg och industrier. Beräknade bullernivåer kan sedan jämföras med de olika riktvärden som gäller enligt lag.

Genom att göra en ordentlig bullerkartläggning i ett tidigt skede, minimerar man risken för höga bullernivåer vid bostäderna och därmed även risken för bullerskada.

Dimensionering av bullerskydd och bullerplank

Om det visar sig att bullernivåerna blir för höga, kan man med simuleringen även dimensionera bullerskydd, exempelvis bullerplank, bullerskärm eller bullervall, så att dessa så effektivt som möjligt hindrar bullret från att sprida sig i omgivningen.

Med en bullermätare kan man göra en bedömning av ljudnivån på platsen, samt i efterhand verifiera simulerade nivåer.