Skip to content

Hotell

Hotell skall erbjuda komfort även vad gäller ljud, därför är akustisk projektering viktig. Ett tyst hotellrum skall vara ljudisolerat och fritt från buller. Detta är särskilt viktigt i en stökig storstad som till exempel Stockholm.

Vi har varit ansvarig akustiker för flera hotell, se gärna våra referenser.

Olika kommuner har olika praxis vad gäller nybyggnation och ombyggnation av hotell. Enligt Miljö och Hälsoskydd i vissa kommuner måste Boverkets byggregler för bostäder uppfyllas. Det finns även kommuner som inte ställer krav på ljudmiljön i hotell. I Svensk Standard, SS25268:2007 finns specifika krav för hotell och restaurang för att uppfylla ljudklass A, B, C eller D, där ljudklass A är de högst ställda kraven.

För att bygga ett hotell med god akustisk standard krävs att man vid projekteringen tillser en tillräcklig akustisk separation mellan gästrum och andra utrymmen. I Svensk Standard finns krav på ljudisolering mot både angränsade rum och korridor. Särskild noggrannhet krävs om det i hotellet finns en lokal för till exempel filmvisning eller livemusik då stor risk för störning föreligger.

Akustisk projektering handlar även om att dimensionera ventilationsanläggningen så att ljudnivån i hotellet inte blir besvärande hög och så att ljud inte vandrar mellan rummen genom kanalsystemet.

I mötesrum där videokonferens kan förekomma ställs extra stora krav på god rumsakustik och i konferenssalar krävs som regel att rumsakustiken specialutformas för att fungera i det specifika rummet.