Skip to content

Akustikkonsult

- Vad jobbar en akustikkonsult eller akustiker med?

En akustikkonsults arbetsuppgifter kan variera över ett brett område men handlar alltid om ljud och vibrationer. Vanligtvis jobbar akustikkonsulten med arkitekter, byggföretag, fastighetsägare men även med privatpersoner eller verksamheter som behöver akustisk rådgivning.

En akustikkonsult eller akustiker har specialiserat sig inom ämnet akustik och yrket kallas akustiker. För närvarande finns ingen särskild utbildning som leder till att man blir akustiker men ett flertal högskolor och universitet erbjuder kurser i rumsakustik, elektroakustik, mätteknik, maskinakustik, psykoakustik mm.

En akustiker har ofta läst många av dessa kurser och är vanligtvis civil- eller högskoleingenjör.

En akustikers arbetsområden kan delas in i:

– Byggnadsakustik

– Rumsakustik

– Samhällsbuller

Inom byggnadsakustiken jobbar akustikern med att utforma byggnader så att krav på ljudisolering och stegljudsnivå uppfylls mellan olika utrymmen. Det kan exempelvis handla om ett projekt där ett nytt bostadshus skall byggas och där akustikkonsulten är en del av den projektgrupp som skall tillse att byggnaden designas på rätt sätt så att de krav som finns för boendemiljö uppfylls.

Akustikkonsulten gör också besiktningsmätningar för att verifiera att de ställda ljudkraven uppnås efter avslutad byggentreprenad.

Inom rumsakustiken verkar akustikern för att klangbilden i ett rum skall fungera för verksamheten. Akustikern jobbar då med att behandla ljudet på olika sätt, ofta en kombination av absorption, reflektion och diffusion.

Det kan handla om att utforma den perfekta inspelningsmiljön i en musikstudio eller att optimera taluppfattbarheten i ett klassrum. Akustikkonsulten utför också mätningar av olika rumsakustiska parametrar för att kontrollera akustiken i ett rum.

Inom samhällsbuller räknar akustikern på olika typer av utomhusbuller, oftast trafikbuller, flygbuller och industribuller. Med hjälp av avancerade beräkningsmodeller och 3D-simuleringar tar akustikern fram bullerutbredningskartor som visar kalkylerade bullernivåer över ett visst område.