Skip to content

Ljudisolering

Vi mäter ljudisolering för kontor, restaurang, studio och lägenhet eller annan kommersiell verksamhet.

Vid nybyggnad och renovering av bostad krävs ofta uppvisande av protokoll på godkänd ljudisolering. Beroende på byggnadens uppförande år och konstruktion är förutsättningarna alltid olika. Vi lämnar gärna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra ljudisoleringen.

Har du frågor eller behöver hjälp med mätning för ljudisolering? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om ljudisolering

Ljudisolering är en byggnads förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen. Små konstruktionsfel eller otätheter kan fördärva ljudisoleringen. Upplevda problem med ljudisolering beror ofta på att de som uppfört byggnaden saknat erforderlig byggnadsakustisk kompetens eller att förutsättningarna har förändrats i samband med renovering eller ombyggnad.

Mätning av ljudisolering

Mätning av ljudisolering utförs med en så kallad brushögtalare. Man mäter skiljekonstruktionens ljudreduktion och byggnadsdelens klangliga egenskaper. När mätningen är färdig beräknas ett för ljud vägt reduktionstal, R’w, som är jämförbart med krav och riktlinjer i Boverkets Byggregler, BBR, eller andra författningar.

Att bygga tysta och ljudisolerade miljöer kräver stor kunskap om byggnadsakustik. PEs kompetens på området är mycket stor och vi erbjuder projektering, rådgivning, materialval och konstruktionslösningar för att lyckas med ljudisoleringen.

Vi utför även mätningar för ljudisolering av musikstudio, replokal eller annan bullrande verksamhet.

Vad kan man göra?

Bristande ljudisolering kan ha många orsaker som kräver olika åtgärder. Musik, tal, trafikbuller, slagljud, stegljud, gnissel, lågfrekvent ljud; allt kräver specifika åtgärder.

Med ljudisolering menar man normalt att sänka ljudnivå mellan två olika utrymmen. Skall man sänka ljudnivån i det egna rummet avser man normalt absorption eller bullerdämpning – populärt uttryckt ljuddämpning.

När ljudnivån eller bullernivån är för hög i angränsande utrymmen bör man beakta gränsvärden för buller och det kan vara ljudkrav på kontor, i skolmiljö eller buller i bostäder.

Ljudisolering och buller i bostäder

För att åtgärda bullerproblem i ett rum så förbättrar man isolering i vägg, bjälklag över och under rummet och fönster. Ljudisolerande gardiner eller ljudisolerande tyg fungerar inte alls. Det ger bara bättre komfort av det egna ljud i rummet.

Buller från trafik är ett vanligt problem. I normala fall gäller det inte skadlig ljudnivå som kan ge bullerskada utan störande ljud.

För trafikbuller är fönster viktigast att åtgärda. Buller i Stockholm och andra storstäder är oftast lågfrekvent och innebär att tjocka glas måste användas med mycket luft emellan. Fönstren måste dessutom vara täta. Ett treglasfönster kan vara bättre just på grund av att det är tätare, men om fönster väger lika mycket och har samma tjocklek är faktiskt ett tvåglasfönster något bättre om det är tätt.

Att ljudisolera en dörr kan göras genom att se till att öka tyngden och se till att det är tätt.

Ljudisolering av studio och dämpad miljö

Med ljudisolering i studio vill man uppnå total störningsfrihet och då måste man använda tunga laminerade glas 12-15 mm tjocka på stort avstånd minst 300 mm i skilda väggstommar och med effektiv karmabsorbent.

Ljudisolering i bilar

Ljudisolering i bil påverkas mycket av hur mycket extra vikt som kan tillåtas. Alla bilar har enkelglas och det är dessutom sällan tjockare än 3 mm. Det dämpar omgivande trafik tillräckligt för att inte störa och ger samtidigt möjligheten att höra förekomst av närliggande fordon.

Video om ljudisolering med Lennart Nilsson