Skip to content

Projektering av vårdlokaler

Vårdlokaler, sjukhus, serviceboenden och äldreboende kräver en genomtänkt akustik för att verksamheten skall fungera. Akustisk projektering avseende ljudisolering och buller är därför viktig.

BBR ställer akustiska krav vid ombyggnation och nybyggnation av vårdlokaler. Den kravstandard man hänvisar till är klass C i Svensk Standard SS25268:2007. Som akustiker styr vi projektet mot att klara de krav som anges däri.

Speciellt för vårdlokaler är till exempel att det ofta förekommer höga skrik vilket kan ställa extra krav på väggar mellan patientrum eller lägenheter i gemensamhetsboende.

Det förekommer även höga krav på tillgänglighet, något som ofta kolliderar med de akustiska kraven. Till exempel fungerar inte en vanlig dörrtröskel då den utgör ett hinder för rullatorer, mobila sängar och vagnar.

En dörr utan tröskel är chanslös när den ställs mot ljudkraven i BBR. Som akustiker kan vi utarbeta speciallösningar för att få en akustik som fungerar i kombination med tillgänglighetskraven.

Utöver att projekteringen skall resultera i en akustik som uppfyller krav rekommenderar vi att man dessutom lägger vissa områden under den akustiska luppen. Ett exempel på ett sådant område är akutmottagningen.

Liv och rörelse oroar patienter och det är oerhört viktigt få till en logistik som främjar en lugn miljö. Ljudnivåerna måste hållas ned till varje pris och val av absorbenter är mycket viktigt ur hygien- och allergisynpunkt

Vi har även erfarenhet av att designa hörseltestboxar.