Skip to content

akustisk besiktning

Akustiska besiktningar kan vara av olika slag. Det kan vara en slutbesiktning där man kontrollerar att föreskrivna akustiska krav är uppfyllda eller löpande besiktningar där man utför kontroller under byggets gång. Krav är ställda av Boverkets byggregler, BBR som hänvisar till svensk standard, SS 25267:2015 för bostäder och SS 25268:2007+T1:2017 för lokaler. 

I standarderna finns fyra ljudklasser: A, B, C och D. Om ljudklass C är uppfylld så är BBR:s minimikrav uppfyllda, det är den vanligast förekommande ljudklassen. Ljudklass A används i utrymmen och verksamheter där ljudmiljön är högt prioriterad. Ljudklass D används endast då det finns särskilda anledningar till att ljudklass C inte kan uppnås. Besiktning kan även ske mot specifikt ställda beställarkrav.

I BBR kravställs fem akustiska parametrar. Dessa är luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudnivå från installationer, ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor och efterklangstid. Det finns skilda riktvärden för bostäder och för lokaler för allmänheten såsom skolor, förskolor, kontor, sjukvård och äldreboende och i vissa fall hotell.

Under byggtiden sker löpande besiktningar för att undvika att fel upptäcks i ett sent skede med kostsamma åtgärder som följd. I tidiga skeden, innan mätning är möjlig, kan löpande besiktningar eller kontroller utföras visuellt för att förhindra att påtagliga fel förekommer och byggs vidare på.

Besiktningar sker också när det föreligger klagomål hos nyttjarna och förbättringar önskas eller om intresse finns för att få underlag på om myndighetskrav uppfylls eller ej.

Besiktning kan ske genom att helt enkelt kontrollera, med mätning, om akustikkrav uppfylls eller ej och sammanställa mätresultaten i en rapport. Vi har dock även som vana att undersöka lämpliga åtgärder för att åtgärda ett underkännande eller för att nå önskat ljudklimat.

Utöver akustikkrav i BBR och svensk standard finns också krav från Naturvårdsverket. Dessa krav gäller yttre buller som påverkar boendemiljön både inomhus och utomhus i fastigheten. Buller utomhus kan orsakas av alla typer av verksamheter som industrier och liknade, men även skolor, förskolor och sportanläggningar.

Det är viktigt att påpeka att myndighetskrav till stor del gäller krav på byggnaden och inte krav på ljudnivå från grannar. Att myndighetskrav är uppfyllda är ingen garanti för att bullerstörning inte kan förekomma eller uppfattas som en störning.