Skip to content

Bullermätning

Vi utför bullermätning på buller från industri, trafik, arbetsplatser, eller annan bulleralstrande verksamhet. Vi riktar oss också till privatpersoner för bullerutredning i bostäder och på hustomt. Vi har god kunskap om gränsvärden och riktlinjer som rör buller.

Störs du av buller? Beställ bullermätning!

Buller förekommer överallt. Många kan uppleva störande ljud i sin bostad, på sin arbetsplats eller någon annanstans. Buller behöver inte nödvändigtvis vara kraftigt ljud som alstras av en industri eller maskin utan definieras helt enkelt som oönskat ljud. Ljud som är knappt hörbara för vissa personer kan uppfattas som mycket störande utav andra, i synnerhet om bullret förekommer i t.ex. ett sovrum.

Det finns tydliga riktvärden för buller författade av Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket som gäller för buller i ditt hem, på din tomt, på offentliga platser och på din arbetsplats.

På arbetsplatser talar man om bullerdos. Det är den ekvivalenta ljudnivå som en arbetstagare får utsättas för under arbetstid. Vi kan utföra mätningar av bullerdos med hjälp av loggning av ljudnivå, då placeras en mikrofon på arbetsplatsen som mäter bullernivån under en längre tid.

Buller kan vara svårt att identifiera och lokalisera. Vi har avancerad mätutrustning som tillåter oss att lyssna på buller med 30 dB förstärkning vilket gör identifieringen av störkällan enklare. Vi har även möjlighet att mäta riktning på oidentifierat buller. Vi har stor erfarenhet av bullerutredningar och kan leverera åtgärder för att reducera bullret.

Vi skriver fackmannamässiga rapporter över bullermätningar som godtas av alla myndigheter och kommuner samt innehåller all relevant information som rör bullermätningen.

Har du frågor eller vill du beställa bullermätning kontakta oss.