Samhällsakustik och bullerkrav vid bostadsbyggande

Samhällsakustik och bullerkrav vid bostadsbyggande

Inom Samhällsakustiken jobbar vi med att utreda yttre omgivningsbuller. Det kan exempelvis omfatta buller från trafik, industrier och olika typer av verksamheter. Vi utför mätningar, beräkningar och kartläggningar av ljud och vibrationer.

Vid behov dimensionerar vi byggtekniska åtgärder eller utreder vi hur bebyggelse, trafikinfrastruktur och verksamheter kan placeras och anpassas för att man ska minimera störning.

Vi kan verifiera att rådande bullerregler i form av lagar, förordningar och myndighetsutfärdade vägledningar uppfylls. Ofta bistår vi myndigheter, byggherrar, industrier och verksamhetsutövare med att utreda vilken kravbild som föreligger och med att ta fram bullerutredningar i samband med stadsplanering, plan- och bygglovsärenden eller tillståndsärenden.

Stadsbuller ett växande folkhälsoproblem

I vårt samhälle och framförallt i våra städer finns ständigt buller runt omkring oss. Buller kan exempelvis alstras från trafik, industrier, vindkraftverk, fläktar, varuleveranser, restauranger eller nattklubbar.

Då samhällsutvecklingen går mot en ökad urbanisering och med växande och allt mer förtätade storstäder kommer stadsbullret och antalet bullerexponerade att öka.

Långvarig bullerexponering av framförallt lågfrekvent buller är hälsovådligt och kan ge upphov till bl.a. stressrelaterade symptom, sömnbesvär och fetma. Stadsbullret är därför ett växande folkhälsoproblem.

Nya regler och bullerkrav vid bostadsbyggande

Det råder akut bostadsbrist i Sverige och Boverket spår att 70 000 nya bostäder behöver byggas per år fram till 2025. Det råder en stor efterfrågan på bebyggelsebara markområden.

Konsekvensen blir att allt fler områden som tidigare setts som olämpliga avseende buller kommer bebyggas med bostäder. Dessa områden ligger ofta i nära anslutning till bullrande trafikleder, flygplatser, hamnar eller industrier.

En katalysator som driver på denna utveckling är att nya mer generösa regler för trafikbuller och verksamhetsbuller de senaste åren trätt i kraft. I juli 2017 ändrades de nya reglerna och bullerkrav utanför bostäder har sänkts ytterligare.

En förutsättning för att tillämpa de nya bullerreglerna då bostäder byggs i bullerutsatta områden är att trafikbullernivåer kartläggs med beräkningar och att kraven utifrån de beräknade bullervärdena kan verifieras vara uppfyllda.

Det är fördelaktigt att göra en preliminär verifiering av att bullerkraven kan uppfyllas innan ny bebyggelse över huvud taget övervägs i bullerutsatta områden. Reglerna medger ny bostadsbebyggelse i bullerutsatta områden men med en rad förbehåll som påverkar den bebyggelsens utformning.

I bullerutsatta områden kan det exempelvis krävas särskilt ljudisolerande fasadkonstruktioner för att uppfylla krav på invändigt buller i bostäder. För bullerutsatta bostäder kan planlösningar även behöva anpassas.

Ofta behöver bullerutsatta bostäder göras genomgående så att tillgång ges en ljuddämpad sida. Sovrum och vardagsrum kan då planeras mot ljuddämpade sidor. Särskilda bullerkrav ställs på en uteplats i anslutning till bostad.

Detta medför att det kan bli nödvändigt att strategisk placera och utforma byggnadskroppar för att skapa bulleravskärmade tysta vistelseområden intill bostadsbyggnader.

Akustiker för utredning och anpassning

För bostadsprojekt i bullerutsatta områden rekommenderar vi att man i ett tidigt skede anlitar en akustiker som utreder områdets lämplighet och vilka anpassningar av kvartersstruktur, bullerskärmning m.m. som kommer krävas för att man ska få en god ljudmiljö som uppfyller bullerkraven.

Vibrationsmätning

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätning och vibrationsanalyser i byggnader och på maskiner när konventionella ljudmätningsmetoder helt enkelt inte räcker till.

Vibrationer mäts med hjälp av en så kallad accelerometer. Vi använder sig av högklassig accelerometer från tillverkaren Brüel & Kjaer.

Har du frågor eller vill du beställa vibrationsmätning? Kontakta oss.

Stegljudsnivå

Stegljudsnivå

Vi utför ljudmätning av stegljudsnivå och trumljudsnivå. Stegljudsnivå är en besiktningsparameter enligt BBR genom Svensk Standard vid ny- och/eller ombyggnation av både bostäder och offentliga byggnader.

Irriterande stegljud i lägenhet

Stegljud är en vanlig orsak till att man upplever störande ljud i sin bostad. Den som renoverar sin bostad förpliktigar sig att uppfylla nybyggnadskraven. Den som lägger in ett nytt golv får inte försämra konstruktionen avseende stegljudsisolering.

Att lägga ny parkett ovanpå befintlig plast- eller linoleummatta leder ofta till en försämring av stegljudsisoleringen mot underliggande bostad. Det beror på att parketten ger upphov till det som kallas parkettresonans.

Vad är stegljudsnivå?

Stegljudsnivå är ljudnivå orsakad av stegljud eller trumlika ljud i ett angränsande utrymme. Stegljudsisolering är en byggnads förmåga att reducera stegljud på ett golv i ett angränsande utrymme.

Mätning av stegljudsnivå sker enligt en internationell standardiserad metod där man låter en stegljudsmaskin släppa vikter för att sedan kontrollera ljudnivå med ljudmätning i ett angränsande utrymme.

Trumljud är ljudnivå orsakad av stegljud eller trumlika ljud inom ett utrymme. Mätning av trumljudsnivå utförs på samma sätt som för stegljudsnivå med skillnaden att man mäter ljudnivån i samma utrymme som stegljudsmaskinen är placerad.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta oss.

Restaurang, Café och Nattklubb

Ljudmätning
Restaurang, café och nattklubb

Vi utför ljudmätning av ljudisolering för restaurang, café, pub och nattklubb.

Krav på ljudisolering

Särskilda krav på ljudisolering gäller för restauranger, caféer, pubar och nattklubbar. Det är restaurangägarens skyldighet att se till så att dessa krav är uppfyllda.

Kraven på god ljudisolering gäller främst mot bostäder.  Boverket anger ett krav på ljudisolering mellan bostad och utrymme för näringsverksamhet. Miljökontoren anger oftast skärpta krav på ljudisolering för restaurangverksamheter.

Kraven skärps dessutom ytterligare om man spelar musik. Anledningar till dessa särskilda krav på ljudisolering mellan restaurang och bostad är dels lågfrekvent basljud som lätt sprider sig långa sträckor inom en byggnad och kan upplevas som störande av många och dels sena öppettider.

Upplevd och uppmätt ljudnivå

En person som upplever musikbuller i sin bostad störs ofta redan vid låga ljudnivåer. Även om kraven på ljudisolering är uppfyllda så är det ingen garanti för att störning inte förekommer. I slutändan är det alltid upplevd och uppmätt ljudnivå i en bostad som är styrande. 

Musik från diskotek och nattklubbar kan dessutom störa boende i andra fastigheter och på långa avstånd, då gäller Socialstyrelsens riktvärden för ljudnivå i bostad.

Ljudisoleringsmätningar

Vi utför ljudisoleringsmätningar för restauranger, nattklubbar, pubar och caféer. Vi utarbetar vid behov åtgärdsförslag för att förbättra ljudisoleringen mot angränsande bostäder.

Ljudnivåmätningar och byggrådgivare

Vi kan även fungera som byggrådgivare under pågående projekt. Vi utför också ljudnivåmätningar i bostäder som störs från restaurangverksamhet. Vi utför även inmätning av limiter på ljudsystem  för att hålla ljudnivån inom riktvärden i bostad som är utsatt för störning.

Ljudmiljö i restaurang

Vi utför mätning av efterklangstid i matsal, ljudnivå i kök med mera. Läs mer om ljudmätningar. Mätresultat från sådana mätningar är vägledande när man föreslår förbättringar och åtgärder för att uppnå en behaglig ljudmiljö i restaurang.

Bäst resultat når man om man redan i projekteringsstadiet anlitar en akustikkonsult, läs mer här. Vi har med framgång projekterat mycket avancerade restaurangprojekt. Här kan du se några av alla våra referenser för restauranger.

Har du frågor eller är ni intresserade av att utföra en ljudmätning kontakta oss. 

Ljudisolering

Ljudisolering

Vi mäter ljudisolering för kontor, restaurang, studio och lägenhet eller annan verksamhet.

Vid nybyggnad och renovering av bostad krävs ofta uppvisande av protokoll på godkänd ljudisolering. Beroende på byggnadens uppförande år och konstruktion är förutsättningarna alltid olika. Vi lämnar gärna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra ljudisoleringen.

Har du frågor eller behöver hjälp att mätning ljudisolering? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om ljudisolering

Ljudisolering är en byggnads förmåga att reducera luftburet ljud mellan två utrymmen. Små konstruktionsfel eller otätheter kan fördärva ljudisoleringen. Upplevda problem med ljudisolering beror ofta på att de som uppfört byggnaden saknat erforderlig byggnadsakustisk kompetens eller att förutsättningarna har förändrats i samband med renovering eller ombyggnad.

Mätning av ljudisolering utförs med en så kallad brushögtalare. Man mäter skiljekonstruktionens ljudreduktion och byggnadsdelens klangliga egenskaper. När mätningen är färdig beräknas ett för ljud vägt reduktionstal, R’w, som är jämförbart med krav och riktlinjer i Boverkets Byggregler, BBR, eller andra författningar.

Att bygga tysta och ljudisolerade miljöer kräver stor kunskap om byggnadsakustik. Akustikmiljös kompetens på området är mycket stor och vi erbjuder projektering, rådgivning, materialval och konstruktionslösningar för att lyckas med ljudisoleringen. För ljudisolering av musikstudio, replokal eller annan bullrande verksamhet.

Vad kan man göra?

Bristande ljudisolering kan ha många orsaker som kräver olika åtgärder. Musik, tal, trafikbuller, slagljud, stegljud, gnissel, lågfrekvent ljud; allt kräver specifika åtgärder.

Med ljudisolering menar man normalt att sänka ljudnivå mellan två olika utrymmen. Skall man sänka ljudnivån i det egna rummet avser man normalt absorption eller bullerdämpning – populärt utryckt ljuddämpning.

När ljudnivån eller bullernivån är för hög i angränsande utrymmen bör man beakta gränsvärden för buller och det kan vara ljudkrav på kontor, i skolmiljö eller buller i bostäder.

Ljudisolering och buller i bostäder

För att åtgärda bullerproblem i ett rum så förbättrar man isolering i vägg, bjälklag över och under rummet och fönster. Ljudisolerande gardiner eller ljudisolerande tyg fungerar inte alls. Det ger bara bättre komfort av det egna ljud i rummet.

Buller från trafik är ett vanligt problem. I normala fall gäller det inte skadlig ljudnivå som kan ge bullerskada utan störande ljud.

För trafikbuller är fönster viktigast att åtgärda. Buller i Stockholm och andra storstäder är oftast lågfrekvent och innebär att tjocka glas måste användas med mycket luft emellan. Fönstren måste dessutom vara täta. Ett treglasfönster kan vara bättre just på grund av att det är tätare men om fönster väger lika mycket och har samma tjocklek är faktiskt ett tvåglasfönster något bättre om det är tätt.

Att ljudisolera en dörr kan göras genom att se till att öka tyngden och se till att det är tätt.

Ljudisolering av studio och dämpad miljö

Med ljudisolering i studio vill man uppnå total störningsfrihet och då måste man använda tunga laminerade glas 12-15 mm tjocka på stort avstånd minst 300 mm i skilda väggstommar och med effektiv karmabsorbent.

Ljudisolering i bil påverkas mycket av hur mycket extra vikt som kan tillåtas. Alla bilar har enkelglas och det är dessutom sällan tjockare än 3 mm. Det dämpar omgivande trafik tillräckligt för att inte störa och ger samtidigt möjligheten att höra förekomst av närliggande fordon.

Video om ljudisolering med Lennart Nilsson

Ljudeffekt

Ljudeffekt

Att mäta ljudeffekt är det enda objektiva sättet att beskriva hur mycket något låter oberoende av omgivning och avstånd. Ljudeffekt-bestämning utförs oftast med ljudtrycksmätning. Sådan ljudtrycksmätning ställer stora krav på mätmiljö vilket ofta innebär behov av mätlab.

Finns det behov av att mäta på plats, t.ex. om maskinen är svårflyttad, använder vi oss utav ljudintensitetsmätning. Ljudintensitetsmätning sker med två-mikrofons-teknik som kraftigt undertrycker bakgrundsstörningar och miljöns akustiska inverkan.

Vet man ljudeffekt kan man:

  • Planera för behov av ljudreducerande åtgärder
  • Beräkna ljudtryck på ett visst avstånd
  • Kontrollera om en maskin uppfyller krav som ställts vid upphandling
  • Jämföra ljuddata för olika maskiner

Maskindirektivet är den vanligaste anledningen till att mäta ljudeffekt. Andra anledningar till mätning av ljudeffekt kan vara för att kunder kräver det eller i marknadsföringssyfte.

Alla maskiner som marknadsförs inom EU och har ett ljudtryck som överstiger 85 dB(A) på 1 meters avstånd ska ha ljudeffekten angiven. Många maskiner så som pumpar och fläktar har krav på sig att ha ljudeffekten angiven även när ljudnivån inte överstiger 85 dB(A).

Installationsbuller

Installationsbuller

Installationsbuller är ljud som orsakas av installationer. Med en Installation menas en anordning som är avsedd att tjäna byggnadens krav på tillgänglighet, hygien och miljö. Ljudnivå orsakad av installationsbuller ingår som en besiktningsparameter i BBR. Installationsbuller skall mätas med både A-vägning och C-vägning, dessutom ställs också speciella krav för låga frekvenser.

Mätning av installationsbuller

Höga ljudnivåer orsakade av installationsbuller är ofta ärenden hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi kan utföra ljudmätning när denna myndighet kräver så genom ett föreläggande. Resultatet presenteras sedan i en rapport som godtas av myndigheten.

Installationsbuller kan vara svårt att identifiera och lokalisera. Vi har mätutrustning som tillåter oss att lyssna på bullret med 30 dB förstärkning vilket gör identifieringen av störkällan enklare. Vi har stor erfarenhet av denna typ utav utredningar och kan nästan alltid komma med åtgärdsförslag som reducerar installationsbullret.

Har du bullerproblem, frågor eller vill du beställa mätning? Kontakta oss.

Efterklangstid

Efterklangstid

Efterklangstid är ett mått på ett rums klangliga egenskaper. Enkelt uttryckt är efterklang rummets eko. Vi utför mätning av efterklangstid vilket ingår som en besiktningsparameter i BBR.

Ljud reflekteras i hårda ytor och studsar runt i ett rum tills ljudnivån avtagit så vi inte längre kan uppfatta det med örat. Efterklangstiden beskriver hur lång tid det tar för ljudets intensitet att sjunka med 60 dB. Att mäta efterklangstid är ett sätt att bestämma hur väl ett utrymme är anpassat för ändamålet.

Ett utrymme som upplevs torrt och helt utan stöd för talet kan vara för dämpat. Ett utrymme som upplevs bullrigt och svårtalat saknar kanske tillräcklig lågfrekvensabsorption. Utifrån mätresultaten kan vi utforma akustiska åtgärder för att optimera akustiken för ändamålet.

Har du frågor eller vill du beställa mätning kontakta oss.

Bullermätning

Bullermätning

Vi utför bullermätning på buller från industri, trafik, arbetsplatser, eller annan bulleralstrande verksamhet. Vi riktar oss också till privatpersoner för bullerutredning i bostäder och på hustomt. Vi har god kunskap om gränsvärden och riktlinjer som rör buller.

Störs du av buller? Beställ bullermätning!

Buller förekommer överallt. Många kan uppleva störande ljud i sin bostad, på sin arbetsplats eller någon annanstans. Buller behöver inte nödvändigtvis vara kraftigt ljud som alstras av en industri eller maskin utan definieras helt enkelt som oönskat ljud. Ljud som är knappt hörbara för vissa personer kan uppfattas som mycket störande utav andra, i synnerhet om bullret förekommer i t.ex. ett sovrum.

Det finns tydliga riktvärden för buller författade av Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket som gäller för buller i ditt hem, på din tomt, på offentliga platser och på din arbetsplats.

På arbetsplatser talar man om bullerdos. Det är den ekvivalenta ljudnivå som en arbetstagare får utsättas för under arbetstid. Vi kan utföra mätningar av bullerdos med hjälp av loggning av ljudnivå, då placeras en mikrofon på arbetsplatsen som mäter bullernivån under en längre tid.

Buller kan vara svårt att identifiera och lokalisera. Vi har avancerad mätutrustning som tillåter oss att lyssna på buller med 30 dB förstärkning vilket gör identifieringen av störkällan enklare. Vi har även möjlighet att mäta riktning på oidentifierat buller. Vi har stor erfarenhet av bullerutredningar och kan leverera åtgärder för att reducera bullret.

Vi skriver fackmannamässiga rapporter över bullermätningar som godtas av alla myndigheter och kommuner samt innehåller all relevant information som rör bullermätningen.

Har du frågor eller vill du beställa bullermätning kontakta oss.